1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij de Stichting Bieslanddagen , met Statutaire zetel in de gemeente Pijnacker-Nootdorp , Noordeindseweg ,hierna te noemen

‘de Organisator’ aan een derde (hierna te noemen ‘locaties / activiteitenaanbieders / bezoekers) de opdracht geeft tot het uitvoeren van een activiteit waarop onderhavige voorwaarden van toepassing worden verklaard. Onder activiteit wordt in deze algemene voorwaarden verstaan een activiteit tijdens de Bieslanddagen.

 1. Deze Algemene Voorwaarden prevaleren boven afwijkende voorwaarden van de ‘locaties / activiteiten aanbieders / bezoekers’, zelfs indien deze een soortgelijke bepaling als onderhavige bevatten.
 2. Overeenkomsten/toezeggingen dienen door de Organisator digitaal aan de ‘locaties / activiteiten aanbieders / bezoekers’ te worden bevestigd met omschrijving van de overeenkomst / toezegging en aanduiding van de vergoeding.

Aansprakelijkheid

 1. Het bijwonen van een activiteit geschiedt door de ‘locaties / activiteitenaanbieders / bezoekers’ op eigen risico. De locaties / activiteitenaanbieders zijn verplicht een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. De Organisator is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook geleden door de ‘locaties / activiteiten aanbieders / bezoekers’, waaronder begrepen maar niet beperkt tot diefstal, beschadiging en / of verlies van goederen toebehorend aan de ‘locaties / activiteiten aanbieders / bezoekers’, tenzij de schade het directe gevolg is van de opzet of grove schuld van de Organisator.
 2. De Organisator is voorts nimmer aansprakelijk voor schade direct of indirect aan wie of wat dan ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroerend goed waarvan de Organisator houder, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van de Organisator staat, behoudens en indien er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de

Organisator

 1. De Organisator is voorts nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en indirecte (bedrijfs-)schade.
 2. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden mede ten behoeve van ingehuurde dienstverleners van de Organisatoren / of door de Organisator

ingeschakelde derden.

 1. Indien de ‘locaties / activiteitenaanbieders / bezoekers’ om welke reden dan ook verhinderd is men dit verplicht mede te delen aan de Organisator.

Veiligheid en Aansprakelijkheid

 1. ‘locaties / activiteitenaanbieders’ garandeert dat zij zal werken, waaronder begrepen het uitvoeren van activiteiten, het opbouwen, het afbreken, conform de eisen die de betreffende ARBO wetgeving aan deze werkzaamheden stelt.
 2. Indien de ‘locaties / activiteitenaanbieders’ kinderen onder de 18 jaar in zijn/haar activiteit heeft, is de ‘locaties / activiteitenaanbieders’ verantwoordelijk voor het naleven van de Regeling Kinderarbeid (NRK)
 3. ‘locaties / activiteitenaanbieders’ is verplicht op de locatie alwaar de activiteiten wordt uitgevoerd, een EHBO doos aanwezig te hebben alsmede – indien van toepassing – aan de Organisator kenbaar te maken of een aanwezigen in het bezit is van een geldig EHBO-diploma.
 4. ‘locaties / activiteitenaanbieders’ garandeert dat alle door haar te gebruiken materialen, decorstukken en gebruiksvoorwerpen publieksvriendelijk en brandveilig zijn.
 5. ‘locaties / activiteitenaanbieders’ – zal indien van toepassing – op eerste verzoek van de Organisator een afschrift overleggen van geldige milieupapieren, waaronder vergunningen.
 6. ‘locaties / activiteitenaanbieders’ is gehouden de door de Organisator, ingehuurde, ter beschikking gestelde zaken, waaronder begrepen maar niet beperkt tot aggregaten, licht- en / of geluidsinstallaties te gebruiken en beheren als een goed huisvader.
 7. Voor schade ten gevolge van het niet naleven of overtreden van het bepaalde in dit artikel is de ‘locaties / activiteitenaanbieders’ aansprakelijk, waarbij de ‘locaties / activiteitenaanbieders’ de Organisator vrijwaart voor aanspraken van derden uit welke hoofde dan ook.
 8. ‘locaties / activiteitenaanbieders’ is aansprakelijk voor schade direct of indirect aan wie of wat dan ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroerend goed waarvan de ‘locaties / activiteitenaanbieders’ houder, (erf)pachter, huurder dan

wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van de ‘locaties / activiteitenaanbieders’ staat.

 1. ‘locaties/activiteitenaanbieders’ is, indien nodig, verplicht om voor aanvang van de Bieslanddagen een PRI&E (Productie risico inventarisatie & evaluatie) te overleggen aan de Organisatie.

Registratie en rechten van intellectueel eigendom

 1. De Organisator is in het kader van promotie van de Bieslanddagen gerechtigd om (delen van) het evenement, vast te leggen op beeld en / of geluidsdragers en deze openbaar te (doen) maken en te (doen) verveelvoudigen waarbij de audiovisuele vastlegging beperkt zal worden tot

vastlegging als bedoeld in artikel 16a van de Auteurswet 1912, te weten een korte opname, weergave en / of mededeling in een foto- film, radio of televisiereportage, tenzij door partijen

anders is overeengekomen. ‘locaties / activiteitenaanbieders’ vrijwaart de Organisator van alle aanspraken van eigen auteursrechten als van derden.

Dit ziet toe op een uitzondering in de Auteurswet die toeziet op registratie in het kader van een vrije nieuwsgaring.

 1. ‘locaties / activiteitenaanbieders’ garandeert dat zijn / haar activiteit geen inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht van derden en dat het optreden ook niet anderszins onrechtmatig jegens derden is. ‘locaties   / activiteitenaanbieders’ garandeert voorts dat hij / zij, indien gebruik wordt gemaakt van (delen van) werken waarop enige intellectueel eigendomsrecht rust, de benodigde toestemming van de rechthebbende heeft verkregen en de verschuldigde afdrachten / vergoedingen door de ‘locaties / activiteitenaanbieders’ waaronder begrepen maar niet beperkt aan de collectieve beheersorganisatie(s) zijn voldaan en vrijwaart de Organisator volledig voor aanspraken van derden op dit punt. Ook is de voorgenoemde afdracht aan de collectieve beheersorganisatie(s) ten aanzien van het gebruik van (auteurs- en / of nabuurrechtelijke) beschermde werken zowel van ‘locaties / activiteitenaanbieders’ of van derden in verband met de activiteit van de ‘locaties / activiteitenaanbieders’ in het door de Organisator te betalen bedrag inbegrepen.

Data en plaats

 1. De beslissing tot het afgelasten van een voorstelling dient in overleg met het bestuur van de Organisator genomen te worden. ‘locaties / activiteitenaanbieders’ is niet bevoegd om een voorstelling af te gelasten zonder voorafgaand overleg met de betreffende productieleider.
 2. Indien een locatie / activiteit wordt geannuleerd zal de ‘locaties / activiteitenaanbieders’ er naar streven een vervangende activiteit te geven binnen de periode dat de Bieslanddagen plaatsvindt, zonder dat daar een vergoeding tegenover staat.
 3. Indien er geen (vervangend) activiteit wordt gegeven, zal er geen uitbetaling van de betreffende activiteit plaatsvinden; een evenredig deel zal van de totale vergoeding worden afgetrokken.
 4. De Organisator zal zich er voor inspannen de Bieslanddagen te doen plaatsvinden op de aangegeven locatie, op de aangegeven datum en het aangegeven tijdstip.
 5. In geval van overmacht is de Organisator gerechtigd de Bieslanddagen te verschuiven naar een andere datum, te verplaatsen naar een andere locatie dan wel het festival in zijn geheel te annuleren, zonder aansprakelijk te zijn voor enige door de ‘locaties / activiteitenaanbieders’ ten gevolge daarvan geleden of te lijden schade.
 6. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt mede (maar niet beperkt tot) verstaan, ziekte en / of afzeggingen van één of meer andere ‘locaties / activiteitenaanbieders’, brand of brandgevaar, slechte weersomstandigheden, epidemieën onder mens of dier, stakingen alsmede de omstandigheid dat (een deel van) de Bieslanddagen vanwege het feit dat de voor de Bieslanddagen benodigde vergunningen niet zijn verleend c.q. deze zijn ingetrokken geen doorgang kan vinden dan wel krachtens een daartoe gegeven bevel van het bevoegde gezag afgelast dient te worden.

Stichting Bieslanddagen 2022